TERRORISMEPROCES 11 FEBRUARI 2015

Er werd vandaag vonnis geveld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in een zaak waarin 46 beklaagden werden vervolgd voor het plegen van terroristische misdrijven en hiermee samenhangende feiten.

1.Verloop van de procedure

Op 20 april 2012 werd in deze zaak door het openbaar ministerie een onderzoeksrechter gevorderd en werd een gerechtelijk onderzoek geopend. Bij beschikking van de raadkamer van 13 juni 2014 werd het onderzoek met betrekking tot de feiten die thans ter beoordeling voorlagen, afgesloten en werd de zaak doorverwezen naar de vonnisrechter.

De zaak werd vastgesteld op de zitting van een correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg op 30 juni 2014. Voor 2 van de 46 beklaagden werd nog bijkomend een rechtstreekse dagvaarding uitgebracht door het openbaar ministerie op dezelfde zitting. Tijdens de zittingen van 29 en 30 september, 8, 13, 20 en 27 oktober, 26 november en 10 december werden de debatten gevoerd en kwamen alle aanwezige partijen aan het woord.

Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van 8 tot 15 jaar gevorderd voor de beklaagden die werden vervolgd voor leiderschap van een terroristische groep. Voor de anderen werden gevangenisstraffen gevorderd van 5 tot 8 jaar. Tevens werden geldboetes gevraagd van 6.000 tot 30.000 euro. Voor één beklaagde vroeg men een straf met uitstel.

Eerste en tweede beklaagde bevonden zich tijdens het proces nog in voorlopige hechtenis. Derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste beklaagde werden in de loop van het onderzoek vrijgelaten onder voorwaarden. Zesendertig beklaagden konden niet worden aangetroffen en werden aangehouden bij verstek.

Tijdens het proces werden tien beklaagden bijgestaan of vertegenwoordigd door een raadsman, zesendertig beklaagden lieten verstek.

Er hebben zich 5 burgerlijke partijen aangediend in de loop van de procedure, met name 3 ouders van beklaagden, vijfde beklaagde zelf en de Politiezone Brussel-West.

Bij tussenvonnis werd de behandeling van huidige zaak wat tweede beklaagde betreft, afgesplitst. De feiten ten laste van deze beklaagde zullen op een latere datum worden behandeld.

Voor deze zaak werden door de verschillende bevoegde diensten bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen, met name door de politiediensten en het veiligheidspersoneel van gebouw in overleg met het openbaar ministerie en de voorzitter van de rechtbank. De omgeving werd gescreend en er was verscherpt toezicht aan alle uitgangen van het justitiepaleis en controles aan de zittingszaal. De rust in het gebouw werd zoveel mogelijk bewaard, om het serene verloop van deze en van de andere rechtszaken die in het justitiepaleis werden behandeld, te waarborgen.

2.Inhoud van het vonnis

De misdrijven die telkens aan meerdere beklaagden werden ten laste gelegd, zijn:

A.leidend persoon te zijn geweest van een terroristische groep

B.vernielingen te hebben aangericht in het politiecommissariaat te Sint-Jans-Molenbeek

C.vijfde beklaagde wederrechtelijk te hebben aangehouden met terroristische bedoelingen

D.deel te hebben genomen aan enige activiteit van een terroristische groep

E.een boodschap te hebben verspreid met het oogmerk aan te zetten tot terroristische daden

F.bedreigingen te hebben geuit met terroristisch oogmerk

G.georganiseerde weerspannigheid te hebben gepleegd

H.valsheid te hebben gepleegd en de valse stukken te hebben gebruikt

De feiten worden gesitueerd in België, met name in Antwerpen en Brussel, in Syrië en in Turkije, tussen 2 maart 2010 en 20 juni 2014.

De rechtbank ging niet in op het verzoek tot heropening van de debatten en heeft geantwoord op de diverse procedure-elementen die werden opgeworpen. Met betrekking tot de grond van de zaak heeft de rechtbank beslist dat er geen toepassing kan gemaakt worden van de uitsluitingsgrond van art. 141bis Sw. (internationaal humanitair recht).  

De rechtbank komt tot het besluit dat Sharia4Belgium een terroristische groep is, net als de twee Syrische groeperingen waarbij verschillende leden van Sharia4Belgium zich hebben aangesloten. Meerdere personen zijn veroordeeld als leidinggevende van een terroristische groep of als actief lid. De rechtbank heeft ook vastgesteld dat Sharia4Belgium een actieve rol heeft gespeeld bij het vertrek van verschillende Syriërsstrijders.

De rechtbank heeft 1 beklaagde vrijgesproken. Voor de leiders van de terroristische organisatie werden straffen uitgesproken van 10 tot en met 15 jaar en geldboetes van 24.000 tot 30.000 euro. Voor diegenen waarover de rechtbank heeft geoordeeld dat zij actief deel uitmaakten van de terroristische organisatie, werden straffen uitgesproken tot 5 jaar gevangenisstraf en 15.000 euro geldboete. Twee beklaagden kregen respectievelijk zes jaar en acht jaar, gelet op hun strafrechtelijk verleden. Voor enkele van de actieve leden is de straf voorwaardelijk.

Politiezone Brussel West kreeg als schadevergoeding een bedrag van meer dan 200.000 euro. Aan vijfde beklaagde werd een voorschot van 5000 euro toegekend ten gevolge van zijn wederrechtelijke vrijheidsberoving in Syrië.  Ook de vader van vijfde beklaagde kreeg voor deze feiten een voorschot van 1 EUR.

De ouders van beklaagden kregen geen schadevergoeding omdat hun zoon lid is geworden van Sharia4Belgium. De rechtbank heeft geoordeeld dat ze begrip heeft voor het verdriet en leed van deze ouders, maar dat hun respectieve kinderen zich bewust hebben aangesloten bij een terroristische groep en voor deze misdrijven ook veroordeeld zijn.  Men kan als ouder dan geen schadevergoeding vragen aan de mededaders van hun kind.

3.Rechtsmiddelen

De personen die niet aanwezig waren tijdens de behandeling van de zaak en nu veroordeeld zijn bij verstek, kunnen nog verzet aantekenen tegen het vonnis wanneer zij er kennis van hebben genomen. Dat betekent dat in dat geval en op dat ogenblik de Correctionele rechtbank het dossier voor die persoon opnieuw zal beoordelen.

Diegenen die veroordeeld zijn, hebben ook de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Ook het openbaar ministerie kan nog in hoger beroep gaan.

Het geanonimiseerde vonnis kan u hier downloaden.pdf.jpg - 266.94 kb

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE « PROCÈS DES COMBATTANTS EN SYRIE » 14 JANVIER 2015

Le tribunal de première instance d'Anvers a rendu aujourd’hui son jugement dans une affaire dans laquelle 46 prévenus étaient poursuivis pour avoir commis des infractions terroristes et des faits connexes.

1.Déroulement de la procédure

Le 20 avril 2012, un juge d'instruction avait été saisi dans cette affaire par le ministère public  et une instruction avait été ouverte. Par ordonnance de la chambre du conseil du 13 juin 2014, l'instruction a été clôturée et l'affaire renvoyée au juge du fond.

L'affaire a ensuite été fixée à l'audience d'une chambre correctionnelle du tribunal de première instance le 30 juin 2014. Pour 2 des 46 prévenus, une citation directe supplémentaire a été lancée par le ministère public durant l’audience même. Les débats se sont déroulés lors des audiences des 29 et 30 septembre, 8, 13, 20 et 27 octobre, 26 novembre et 10 décembre et toutes les parties présentes ont été entendues.

Le ministère public a requis des peines de prison allant de 8 à 15 ans pour les prévenus poursuivis du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste en qualité de dirigeant. Pour les autres prévenus, des peines de prison allant de 5 à 8 ans ont été requises. En outre, des amendes allant de 6.000 à 30.000 euros ont été requises. Une peine avec sursis fut également demandée pour un des prévenus.

Le premier et le deuxième prévenu se trouvaient toujours en détention préventive pendant la durée du procès. Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième prévenus ont été libérés sous conditions au cours de l'instruction. Trente-six prévenus n'ont pas pu être trouvés et des mandats d’arrêt par défaut ont été émis à leur encontre.

Lors du procès, dix prévenus ont été assistés ou représentés par un conseiller, tandis que trente-six prévenus ont fait défaut.

5 parties civiles se sont présentées au cours de la procédure, à savoir 3 parents des prévenus, le cinquième prévenu lui-même et la zone de police Bruxelles-Ouest.

Par jugement interlocutoire le traitement de l'affaire en ce qui concerne le deuxième prévenu a été détaché. Les faits à charge de ce prévenu seront traités à une date ultérieure.

Pour cette affaire, des mesures de sécurité spéciales ont été prises par les différents services compétents, notamment les services de police et les sercives de sécurité du palais de justice en concertation avec le ministère public et le président du tribunal. Ainsi, les environs du Palais de justice furent examinés, une surveillance renforcée a été mise en place à toutes les entrées du bâtiment et des contrôles ont eu lieu à l'entrée de la salle d'audience.

Tout a été mis en œuvre pour que le calme règne autant que possible au sein du bâtiment, afin de garantir la sérénité de cette affaire et des autres traitées dans le Palais de justice.

2.Contenu du jugement

Les infractions retenues à chaque fois à l'encontre de plusieurs prévenus sont :

A.avoir été dirigeant d'un groupe terroriste

B.avoir causé des dommages au commissariat de police de Molenbeek-Saint-Jean

C.avoir détenu illégalement le cinquième prévenu avec des intentions terroristes

D.avoir participé à une activité d'un groupe terroriste

E.avoir diffusé un message avec l'intention d’inciter à la commission d'actes terroristes

F.avoir exprimé des menaces avec une intention terroriste

G.avoir commis des actes de rébellion organisée

H.avoir commis des faux et fait usage de ceux-ci.

Les faits se sont déroulés en Belgique, notamment à Anvers et Bruxelles, en Syrie et en Turquie, entre le 2 mars 2010 et le 20 juin 2014.

Le tribunal n’a pas admis la demande de rouvrir les débats et a répondu aux différents éléments de procédure ayant été formulés. Quant au fond de l’affaire, le tribunal a décidé que la cause d’exclusion prévue par l’art. 141bis du Code pénal (droit international humanitaire) ne peut pas être appliquée.

Le tribunal a décidé que Sharia4Belgium est un groupe terroriste, tout comme deux autres groupements syriens que plusieurs membres de Sharia4Belgium ont rejoint. Plusieurs personnes ont été condamnées en tant que dirigeant d’un groupe terroriste ou en tant que membre actif. Le tribunal constate également que Sharia4Belgium a joué un rôle actif dans le départ de plusieurs combattants pour la Syrie.

Le tribunal a acquitté 1 prévenu. Pour les dirigeants de l'organisation terroriste, des peines ont été prononcées, allant de 10 ans à 15 ans de prison et de 24.000 à 30.000 euros d'amende. Pour ceux dont le tribunal a jugé qu'ils ont participé activement à l'organisation terroriste, des peines ont été prononcées, allant jusqu'à 5 ans de prison et 15.000 euros d'amende. Deux prévenus ont été condamnés, respectivement, à six et à huit ans, vu leurs antécédents judiciaires. Pour quelques-uns parmi les membres actifs, il s’agit d’une peine conditionnelle.

La zone de police Bruxelles-Ouest a reçu une indemnisation de plus de 200.000 euros. Une avance de 5000 euros a été accordée au cinquième prévenu à cause de sa séquestration en Syrie. Le père du cinquième prévenu a également reçu une avance de 1 EUR pour ces faits.

Les parents des prévenus n’ont pas reçu d’indemnisation, étant donné que leur fils est devenu membre de Sharia4Belgium. Le tribunal a jugé qu’il comprend le chagrin et la douleur de ces parents, mais leurs enfants respectifs ont rejoint volontairement un groupe terroriste et ont été condamnés pour ces infractions. En tant que parent, il n’est pas possible de demander une indemnisation aux complices de leur enfant.

3.Opposition et appel

Les personnes qui étaient absentes lors du traitement de l'affaire et qui ont été condamnées par défaut, peuvent encore s'opposer au jugement, lorsqu'ils en auront pris connaissance. Cela signifie que, dans ce cas et à ce moment-là, le tribunal correctionnel évaluera de nouveau le dossier pour cette personne.

Ceux qui ont été condamnés ont aussi la possibilité d'interjeter appel. Le ministère public peut également interjeter appel.

downloadpdf.jpg - 266.94 kb

 

PRESS RELEASE ON THE ‘SYRIA FIGHTERS TRIAL’ JUDGMENT OF 14 JANUARY 2015

Today the court of first instance of Antwerp gave judgment in a case wherein 46 accused of having committed terrorist crimes and offences related to them stood trial.

1.Developments in the proceedings 

On 20 April 2012, the Belgian public prosecution claimed the appointment of an Examining Judge in the case, and a judicial inquiry was opened. By decision of the Deliberation Chamber of the court, the judicial inquiry into the facts to be judged today was closed on 13 June 2014, and the case was referred to the correctional chamber of the court of first instance.

The accused appeared in court on 30 June 2014. For 2 of the 46 defendants, a direct summons to appear before court was issued by the public prosecution that same day. On the occasion of the court debates on 29 and 30 September, 8, 13, 20 and 27 October, 26 November and 10 December 2014, all parties present were allowed to speak out.

The public prosecution demanded prison sentences of 8 to 15 years for defendants accused of  leadership to the terrorist group. For the other accused, prison sentences of 5 to 8 years were demanded. Fines of 6.000,00 to 30.000,00 € have also been imposed. For one accused, a punishment with delay of execution was demanded.

The first and second accused were in detention under remand during trial. The third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth accused were released under conditions in the course of the inquiry. Thirty-six accused could not be found and their arrest was ordered in absence.

During trial ten accused were assisted or represented by a legal adviser, thirty-six of them failed to appear.

In the course of the procedure, 5 civil parties presented themselves, amongst them 3 parents of persons accused, the fifth accused in person and the Police Zone Brussels-West.

By interlocutory judgment the trial in the present case as to the second accused was split off from the main case. The charges against this accused shall be treated by the court later on.

The different competent services, specifically the law enforcement agencies and the security services of the courthouse in combination with the public prosecution and the president of the court, took special security measures for the trial. The surroundings of the court were screened and surveillance of all entrances to the palace of justice and to the court session rooms was enhanced. Peace and quiet was as much as possible conserved  in order to guarantee a swift treatment of this and other trials in the palace of justice.

2.Content of the judgment

The offences which various accused each time have been charged with:

A.having been the ring leader of a terrorist group

B.having caused devastations in the police station of Sint-Jans-Molenbeek/Brussels

C.having detained illegally with terrorist purposes the fifth accused 

D.having participated in any activity of a terrorist group  

E.having diffused a message with the purpose of inciting people to terrorist actions 

F.having uttered threats with terrorist purposes 

G.having committed organised rebellion

H.having falsified (official) documents and made use of them 

The offences have been committed in Belgium, in Antwerp and Brussels more specifically, as well as in Syria and Turkey, in the period between 2 March 2010 and 20 June 2014.

The court did not comply with the request to reopen the debates and replied to the various procedures that were called in. As to the substance of the case, the court decided that the exclusion ground in the sense of article 141bis of the Belgian Penal Code (international humanitarian right) does not apply.

The Court concluded that Sharia4Belgium is a terrorist group, just as the two Syrian groups that were joined by different members of Sharia4Belgium. Several accused are condemned as leaders, others as active members of a terrorist group. The Court also established that Sharia4Belgium has played an active role in the departure of several Syria fighters.

The court acquitted 1 of the accused. The leaders of the terrorist organization have been condemned to punishments of 10 to 15 years imprisonment and fines of 24.000,00 to 30.000,00 EUR. The ones considered by the court to have actively participated in a terrorist organization are punished by imprisonments of up to 5 years imprisonment and a fine of 15.000,00 EUR. Two accused got respectively six and eight years imprisonment, considering their penal antecedents. Some of the active members got a suspended sentence.

The Police Zone Brussels West gets its damages compensated with a sum of more than 200.000,00 EUR. The fifth accused is granted an advance sum of 5.000,00 EUR because he was illegally detained in Syria. The father of the fifth accused too is granted for this offence an advance of 1,00 EUR.

The parents of the accused are not granted a compensation because their son became a member of Sharia4Belgium. The Court stated to understand the distress and grief of these parents, but that their respective children consciously joined a terrorist group, reason they have been condemned for these offences. It is then impossible for the parents to claim compensation from the accomplices of their child.

3.Opposition and appeal

The persons who were not present at the court debates and are now condemned by default are authorized to oppose the judgment, once they take cognizance of it. This means that in such a case and on that very moment, the Correctional Court shall reconsider the case for that particular person.

The ones condemned also have the right to appeal against the judgment, and the same applies for the Public Prosecutor.

downloadpdf.jpg - 266.94 kb