Dienst vertalers-tolken

Ingevolge de Wet van 10 april 2014 doet de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bij voorrang beroep op de diensten van beëdigde vertalers en tolken die zijn opgenomen in het nationaal register. Dit register is evenwel nog niet geheel operationeel.

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen heeft zich veel moeite getroost om misbruiken te voorkomen en om de kwaliteit van de tolken en vertalers te garanderen. Daartoe creëerde de rechtbank reeds voorheen een eigen lijst van vertalers en tolken. Indien via het nationale register geen vertaler of tolk kan worden gevonden, zal nog beroep worden gedaan op deze lijst.

De rechtbank vereist dat de kandidaat-vertalers of –tolken die wensen opgenomen te worden op deze lijst, aantonen dat zij een bijzondere opleiding volgden tot gerechtsvertaler of –tolk. Meerdere onderwijsinstellingen bieden inmiddels dergelijke opleiding aan. Hierbij wordt niet alleen de talenkennis getoetst, maar ook de kennis aangereikt van basisbegrippen van het Belgische recht, de juridische terminologie en deontologie. Daarnaast zal de procureur des Konings een moraliteitsonderzoek voeren alvorens men op de lijst kan worden opgenomen. Indien dit gunstig is, wordt de kandidaat opgeroepen om de eed af te leggen.

Kandidaten voor opname op deze lijst kunnen daartoe het formulier invullen terug te vinden in deze link. Dit formulier dient vergezeld van attesten van de gevolgde opleidingen te worden afgegeven aan het onthaal van de rechtbank.

De lijst van beëdigde vertalers en tolken wordt omwille van de privacy niet online geplaatst, maar is raadpleegbaar aan het onthaal. U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.